ข่าวประชาสัมพันธ์

วารสารนิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา 

ขอเชิญร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนิเทศศาสตร์ ประจำปี 2566

      

ขอเชิญร่วมส่วงบทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์ ด้านนิเทศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ เทคโนโลยีการสื่อสาร เพื่อตีพิมพ์ในวารสารนิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา ประจำปี 2566 โดยไม่มีค่าใช่จ่าย โดยใช้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ จำนวน 3 ท่าน ตามเกณฑ์มาตรฐาน กพอ.