ข่าวประชาสัมพันธ์

วารสารนิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา 

นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์

วารสารนิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา มีนโยบายรับพิจารณาบทความหรือข้อเขียนของนักวิชาการ นักวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์และสังคมศาสตร์ และบุคคลทั่วไปที่มีผลงานได้มาตรฐานตามที่วารสารได้กำหนดไว้ โดยเปิดรับบทความวิชาการ บทความวิจัย และบทความปริทรรศน์ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับนิเทศศาสตร์ ประกอบด้วย การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การสื่อสารการตลาด ตราสินค้า วารสารศาสตร์ ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล สื่อสารการแสดงและศิลปะร่วมสมัย สื่อใหม่และเทคโนโลยีการสื่อสาร การสื่อสาร ต่างๆ อาทิ การสื่อสารสุขภาพ การสื่อสารการท่องเที่ยว การสื่อสารทางการเมือง การสื่อสารองค์กร การจัดการการสื่อสาร รวมไปถึง มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามการพิจารณาของกองบรรณาธิการวารสาร บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญ (Peer Review) อย่างน้อย 3 ท่าน ระหว่างขั้นตอนของการประเมินไม่เปิดเผยชื่อผู้เขียนและผู้ประเมิน (Double blind Peer-review) โดยบทความที่ลงตีพิมพ์ได้นั้นจะต้องผ่านความเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ใน 3 ท่าน รวมระยะเวลาการพิจารณาบทความประมาณ 1-2 เดือน ประเภทของบทความ : บทความวิชาการ บทความวิจัย และบทความปริทรรศน์ ภาษาที่รับตีพิมพ์ : ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ กำหนดเผยแพร่ : วารสารราย 6 เดือน ตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี ดังนี้ ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม – ธันวาคม), ฉบับที่ 2 (มกราคม – มิถุนายน) เจ้าของวารสาร : วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ISSN : 2822-0684 (Print)

      นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์ วารสารนิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา มีนโยบายรับพิจารณาบทความหรือข้อเขียนของนักวิชาการ นักวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์และสังคมศาสตร์ และบุคคลทั่วไปที่มีผลงานได้มาตรฐานตามที่วารสารได้กำหนดไว้ โดยเปิดรับบทความวิชาการ บทความวิจัย และบทความปริทรรศน์ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับนิเทศศาสตร์ ประกอบด้วย การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การสื่อสารการตลาด ตราสินค้า วารสารศาสตร์ ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล สื่อสารการแสดงและศิลปะร่วมสมัย สื่อใหม่และเทคโนโลยีการสื่อสาร การสื่อสาร ต่างๆ อาทิ การสื่อสารสุขภาพ การสื่อสารการท่องเที่ยว การสื่อสารทางการเมือง การสื่อสารองค์กร การจัดการการสื่อสาร รวมไปถึง มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามการพิจารณาของกองบรรณาธิการวารสาร บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญ (Peer Review) อย่างน้อย 3 ท่าน ระหว่างขั้นตอนของการประเมินไม่เปิดเผยชื่อผู้เขียนและผู้ประเมิน (Double blind Peer-review) โดยบทความที่ลงตีพิมพ์ได้นั้นจะต้องผ่านความเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ใน 3 ท่าน รวมระยะเวลาการพิจารณาบทความประมาณ 1-2 เดือน ประเภทของบทความ : บทความวิชาการ บทความวิจัย และบทความปริทรรศน์ ภาษาที่รับตีพิมพ์ : ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ กำหนดเผยแพร่ : วารสารราย 6 เดือน ตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี ดังนี้ ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม – ธันวาคม), ฉบับที่ 2 (มกราคม – มิถุนายน) เจ้าของวารสาร : วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ISSN : 2822-0684 (Print)