ทีมบรรณาธิการ

วารสารนิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา

บรรณาธิการบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนิต พฤกธรา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา


บรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกายกาวิล ศรีจินดา


กองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ ดร.สุภางค์ จันทวานิช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา ดวงภุมเมศ มหาวิทยาลัยมหิดล
รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ศรีดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา กิตติวงศ์ไพบูลย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนสุดา ปุณณะหิตานนท์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
รองศาสตราจารยิอังธิดา ลิมป์ปัทมปาณี นักวิชาการอิสระ
รองศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสวรรณ กรกชมาศ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัชญ์ ครุจิต สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิษฐา หรุ่นเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริมศิริ นิลดำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปราณี วัฒนสิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ดร.เอกพล เธียรถาวร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดร.ดุษฎี นิลดำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ดร.สาวิตรี สุวรรณโณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

หัวหน้ากองการจัดการ

อาจารย์ปุณรภา ประดิษฐพงษ์

กองการจัดการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิโนรส ถิ่นวิไลสกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาริชาต รัตนบรรณสกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิมล อาภาผล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิติธร อุ้นพิพัฒน์
อาจารย์ชินกฤต  อุดมลาภไพศาล
นายนาวิน ศรีแสง

ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดี วิทยาเขตนครปฐม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญภัส อู่ตะเภา คณบดีวิทยาลัยนิเทศศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต
รองศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต