วัตถุประสงค์ 

วารสารนิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา 

วัตถุประสงค์


  • เพื่อสร้างวารสารวิชาการที่มีมาตรฐาน และได้รับการยอมรับในฐานระดับประเทศ (TCI)

  • เพื่อนำเสนอบทความทางวิชาการและบทความวิจัยที่มีคุณภาพ ที่แสดงถึงประโยชน์ทั้งเชิงทฤษฎี (Theoretical Contributions) ที่นักวิจัยหรือผู้ที่สนใจสามารถนำไปพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ และประโยชน์ในเชิงปฏิบัติการ (Managerial Contributions) นักวิจัยหรือผู้สนใจนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์หรือต่อยอดการวิจัยด้านนิเทศศาสตร์และการสื่อสาร

  • เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของให้บริการวิชาการแก่สังคมในการเป็นศูนย์กลางเผยแพร่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ การทำวิจัยและการพัฒนาผลงานวิชาการ ของนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ ผู้บริหาร นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ด้านนิเทศศาสตร์และการสื่อสาร